Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist reguleerivad rahvusvahelised õigusaktid:

Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline leping EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014: eesti keeles, inglise keeles;

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokoll 38b EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009-2014;

Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi, Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum: eesti keeles, inglise keeles;

Finantsmehhanismi komitee poolt vastu võetud EMP finantsmehhanismi rakendusmäärus ja selle lisad (inglise keeles) on leitavad Finantsmehhanismide Kantselei kodulehelt; rakendusmäärus eesti keeles (mitteametlik tõlge);  rakendusmääruse lisa 4 Teavitamis- ja avalikustamisnõuded eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 9 Programmioperaatorite käsiraamat eesti keeles (mitteametlik tõlge), rakendusmääruse lisa 10 Programmilepingu mall eesti keeles (mitteametlik tõlge).

Eesti Vabariigi Valitsuse 23. mai 2013 määrus nr 78 "Aastatel 2009–2014 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord", jõustunud 1. juunil 2013.

Eesti keel