10. juunil 2011. a allkirjastati Eesti Vabariigi ning Islandi Vabariigi, Liechtensteini Vürstiriigi ja Norra Kuningriigi vaheline Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum. Leppe kohaselt Eesti saab Islandilt, Liechtensteinilt ja Norralt toetusena kokku 21 275 000 eurot tagastamatut toetust.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel

Valdkondlik jaotus:

Integreeritud mere ja siseveekogude korraldus 6 900 000 eurot

Valitsusväliste organisatsioonide fond 2 300 000 eurot

Riskilapsed ja -noored 6 505 000 eurot

Kultuuripärandi säilitamine ja taastamine  4 510 000 eurot

Stipendiumifond 600 000 eurot

Eesti keel