8. juunil 2011 allkirjastati Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009-2014 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum, mille kohaselt Eesti saab Norralt toetusena kokku 23 680 000 eurot.

Norra toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel

Valdkondlik jaotus:

Keskkonnasõbraliku tööstuse uuendamine 6 000 000 eurot

Inimväärse töö edendamise ja kolmepoolse dialoogi fond 256 000 eurot

Teaduskoostöö  3 000 000 eurot

Stipendiumifond 1 000 000 eurot

Rahvatervis 8 912 000 eurot

Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal 2 000 000 eurot

Kodune ja sooline vägivald 2 000 000 eurot

Eesti keel