17.07.2020

Täna, 17. juulil, avanes Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine perevägivalla teemadel ning seksi ostmise nõudluse vähendamiseks“. Toetuse eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas.  

Hoiakud perevägivalla suhtes on teinud läbi väga suure positiivse muudatuse, 95% Eesti elanikest peab perevägivalda kuriteoks ja 78% arvates ei ole perevägivald pere siseasi.

„Paraku on endiselt levinud ohvri süüdistamine, mis ei aita kuidagi kaasa vägivallaringist pääsemisele ja taastumisele. Kuna enamik perevägivallast Eestis on paarisuhtevägivald, kus ohvriks naised ja vägivalla toimepanijateks mehed, soovime teavitustegevuste abil muuta hoiakuid perevägivalla suhtes, tuues esile meeste olulist rolli vägivalla ennetamisel,“  ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lisaks toetatakse taotlusvoorust teadlikkuse tõstmise tegevusi tasulise seksi nõudmise vähendamiseks. Elanikkonna uuringu põhjal suhtub 58% prostitutsiooni kui naistevastasesse vägivalda ja 53% toetab seksiostu keelustamist, samas arvab rohkem kui iga neljas inimene jätkuvalt, et see on miski, mis on meestele vajalik. 

„Kuna nõudlus prostitutsiooni järele on inimkaubandust käivitavaks jõuks, tahame toetavate teavitustegevustega muuta hoiakuid prostitutsiooni suhtes, rõhutades eelkõige sellega kaasnevat kuritegevust ja ärakasutamist,“ lisas minister Tanel Kiik.

Taotlusvooru maht on kokku 200 000 eurot, mis eraldatakse ühele projektile. Toetuse saaja peab korraldama perevägivallast ja soolisest vägivallast teadlikkuse tõstmise kampaania, looma perevägivalla teemalised lühifilmid noortele ning korraldama teadlikkuse tõstmise tegevusi tasulise seksi nõudluse vähendamiseks.  

Taotlema oodatakse juriidilisi isikuid ja organisatsioone, millel on perevägivalla, prostitutsiooni, inimkaubanduse ennetustegevuste läbiviimise või nende kuritegude ohvrite abistamise kogemus. 

„Ootame projekte, mis edendavad mõistmist vägivallaohvrite suhtes. Kindlasti tuleks kaasata oma valdkonna eksperte,“ lausus Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. „Planeeritava kampaania puhul on tähtis, et teadlikkus jõuaks nii eesti- kui ka venekeelse elanikkonnani,“ lisas ta.  

Toetust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Taotlusvoor on avatud kuni 30. septembrini 2020. Võimalikele taotlejatele ja huvilistele toimub 12. augustil Zoomi keskkonnas infopäev. 

Täpsemat info taotlemise ja infopäeva kohta leiab toetusmeetme kodulehelt.

Undefined