Norra ja EEA toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. EEA grantide kogusumma on 1,548 mld eurot ja Norra grantidel 1,253 mld eurot (Eesti osa vastavalt 32,3 mln ja 35,7 mln EUR), reeglina toetusemääraga 85%.

 Eesti peamine huvi on eelkõige valdkondades, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet s.o innovatsioon, sotsiaalne kaasatus, IKT, VKEd, tööturu konkurentsivõime, CO2 vähene majandus (taastuvenergeetika, energia- ja ressursitõhusus).

 Uuel perioodil (2014-2021) kuulub rakendamisele 4 programmi Eesti riigi (Eesti Kontaktasutus ja ministeeriumid) ja 2 Finantsmehhanismide kantselei (FMO) poolt:  

 -   programm „Konkurentsivõime“ - programmioperaator MKM

 -    programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ - programmioperaator SoM

 -   programm „Teadus ja haridus“ - programmioperaator HTM

 -   programm "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" - programmioperaator KKM

FMO (Brüssel) poolt otse rakendatavad programmid Eestis (Eesti Kontaktasutusel rakendamisfunktsioonid puuduvad):

 -          programm "Sotsiaalne dialoog – inimväärne töö";

 -          programm "Kodanikuühiskond".

 

 Täpsem info programmide rakendamisest peatselt!

 

 

Eesti keel