Norra ja EEA toetuste üldeesmärgid on:

  • vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas;
  • tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel. EEA grantide kogusumma on 1,548 mld eurot ja Norra grantidel 1,253 mld eurot (Eesti osa vastavalt 32,3 mln ja 35,7 mln EUR), reeglina toetusemääraga 85%.

Eesti peamine huvi on eelkõige valdkondades, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet s.o innovatsioon, sotsiaalne kaasatus, IKT, VKEd, tööturu konkurentsivõime, CO2 vähene majandus (taastuvenergeetika, energia- ja ressursitõhusus).

Perioodil 2014-2021 kuulub rakendamisele 4 programmi Eesti riigi (Eesti Kontaktasutus ja ministeeriumid) ja 2 Finantsmehhanismide kantselei (FMO) poolt. 

 

Eesti riigi programmid:

Programmioperaator: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Programmi nimi: GREEN ICT
Programmi eesmärk: Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut. Toetus on suunatud Eesti ja Norra innovatsioonialase ärikoostöö suurendamiseks ning ettevõtete lisandväärtuse kasvuks läbi ressursisäästu edendavate projektide. Programmis toetatakse IT-komponendiga uute toodete ja teenuste arendamist ning tööstus- ja energeetikasektorile suunatud protsesside efektiivsust suurendavate automaatikal ja robootikal põhinevate lahenduste väljatöötamist. Toetust antakse kolmes valdkonnas: tööstus ja rohetehnoloogiad, IT ja personaalmeditsiin. 
Programmi allkirjastamise kuupäev: 26.04.2018
Doonorprogrammi partner: Innovation Norway (Innovasjon Norge)
Rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Rakendusskeem: Avatud taotlusvoorud: Väikeprojektide taotlusvoor / Põhiprojektide taotlusvoor. Eeldefineeritud projektid.
Abikõlblik kulu: 27 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 23 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eesti ettevõtete suurem konkurentsivõime rohelise tööstusinnovatsiooni, IKT ja tervisetehnoloogia valdkonnas.
Lisainfo: https://www.eas.ee/teenus/norratoetus/

Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
Programmi nimi: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine
Programmi eesmärk: Sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse vähendamine
Programmi allkirjastamise kuupäev: 13.09.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Tervisedirektoraat; Norra Rahvatervise Instituut; Norra Muinsuskaitseamet
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakendusskeem: 8 programmilepingus kindlaksmääratud projekti ja 8 avatud taotlusvooru, neist 3 väikeprojektidele.
Abikõlblik kulu: 21 176 470 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 18 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Kaasav ühiskond ja kohalik kogukondlik areng; tervete eluviisidega haritud noored; haavatavamate ühiskonnagruppide kaitse ja meeste-naiste võrdne kohtlemine.
Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/emp-ja-norra-toetused-2014-2021

Programmioperaator: Haridus- ja Teadusministeerium
Programmi nimi: Balti teaduskoostöö programm
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ja tugevdada mitmepoolseid suhteid Eesti, Läti ja Leedu ning doonorriikide vahel kõrghariduses ja teaduses.
Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.06.2018
Doonorprogrammi partner: Norra Teadusnõukogu, Norra Rahvusvahelise Hariduse Keskus ja Liechtensteini Rahvusvaheliste suhete Agentuur
Rakendusüksus: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur, Sihtasutus Archimed
Rakendusskeem: 1 avatud taotlusvoor teaduskoostöö projektidele, 3 avatud taotlusvooru kõrgkoolide koostööprojektidele, lisaks 2 eeldefineeritud projekti: norra keele lektori toetus Tartu Ülikoolile ja kaasava hariduse õppekava väljatöötamine Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös.
Abikõlblik kulu: 8 352 941 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 7 100 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Balti teaduskoostöö võimekuse kasv rahvusvaheliselt. Paranenud üliõpilaste ja töötajate oskused ja kompetentsid kõrghariduses. Hariduslike erivajadustega õpilastega töötava personali kompetentsi tõus.
Lisainfo: https://www.etag.ee/rahastamine/partnerlus-ja-koostootoetused/emp-finantsmehhanism-2014-2021-balti-teaduskoostoo-programm/

Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
Programmi nimi: Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine
Programmi eesmärk: Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis.
Programmi allkirjastamise kuupäev: 18.11.2019
Doonorprogrammi partner: Norra Keskkonnaagentuur
Rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Rakendusskeem: Toimub 4 avatud taotlusvooru ja üks väiketaotlusvoor.
Abikõlblik kulu: 7 058 824 €
Programmi toetusmäär: 85%
Programmi toetussumma: 6 000 000 €
Abikõlblikkuse periood: 30.04.2024
Oodatav väljund: Eestis on paranenud suutlikkus kliimamuutustega toimetulekuks.
Lisainfo: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/valisfinantseerimine/euroopa-majanduspiirkonna-toetused-2014-2021


Finantsmehhanismide kantselei (FMO) programmid: 

Aktiivsete Kodanike Fond (Active Citizens Fund, ACF), mis toetab aastatel 2019-2023 Eesti kodanikuühiskonda 3,3 miljoni euroga.

Eestis on fondi operaatoriks Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga. Programmi viiakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste abil ellu viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis.Aktiivsete Kodanike Fondi eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning võimestada ühiskondlikult haavatavaid gruppe. Programmi abil püütakse parandada kodanikuühiskonna kestlikkust ja võimekust, tugevdades selle rolli osalusdemokraatia, kodanikuaktiivsuse ja inimõiguste edendamises ning haavatavate rühmade mõjujõu suurendamises. 
Lisainfo: https://acf.ee/

Programm "Sotsiaalne dialoog – inimväärne töö"
Programmi eesmärk: Tööandjate organisatsioonide, ametiühingute ja riigiasutuste kolmepoolse koostöö tugevdamine ning inimväärse töö edendamine
Programmitoetus: 357 000 € 

 

 

 

 

 

Eesti keel